Kategori: Mukaddimun

KARABAŞ VELÎ

KARABAŞ VELÎ (ö. 1097/1686) Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Karabaşiyye kolunun kurucusu. Karabaş Velî’nin Ta‘bîrnâme adlı eserinin ilk ve son sayfası (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 233/1) İlişkili Maddeler HALVETİYYE Ömer el-Halvetî’ye (ö. 800/1397-98) nisbet…

İBNÜ’l-CEZERÎ

İBNÜ’l-CEZERÎ ابن الجزري Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Yûsuf el-Cezerî (ö. 833/1429) Kıraat ve hadis âlimi. İbnü’l-Cezerî’nin Taḥbîrü’t-Teysîr adlı eserinin ilk iki sayfası (Nuruosmaniye Ktp., nr. 60) Müellif:…